...ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกกลุ่มกิจกรรพัฒนาผู้เรียน เพื่อการเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม...

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือฯ ม.2

        หลังจากที่โรงเรียนถาวรานุกูลได้ประกาศให้มีการเลื่อนการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 อันเนื่องมาจากการที่มีฝนตกหนัก และเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ บัดนี้โรงเรียนถาวรานุกูล ดำเนินการโดยกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้กำหนดวันเข้าค่ายลูกเสือ ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2554 ณ ค่ายลูกเสือสวนสัตว์เปิดซาฟารี ปาร์ค ตำบล คลองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ วิธีการที่ หลากหลาย ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติคุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร

                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551  มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองงตามศักยภาพ   พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย   สติปัญญา   อารมณ์   และสังคม   เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม   จริยธรรม   มีระเบียบวินัย   ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม   สามารถจัดการตนเองได้   และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมั่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้   ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ   อันได้แก่   ความสามารถในการสื่อสาร   ความสามารถในการคิด   ความสามารถในการแก้ปัญหา   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   มีทักษะการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   อันได้แก่   รักชาติ   ศาสน์   กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียง   มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551   ประกอบด้วยกิจกรรม   3   ลักษณะ   ดังนี้

                1.   กิจกรรมแนะแนว
                                เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง   รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม   สามารถคิดตัดสินใจ   คิดแก้ปัญหา   กำหนดเป้าหมาย   วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน   และอาชีพ   สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม   นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน   ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน

                2.   กิจกรรมนักเรียน
                                เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย   ความเป็นผู้นำ   ผู้ตามที่ดี    ความรับงผิดชอบ   การทำงานร่วมกัน   การรู้จักแก้ปัญหา   การตัดสินใจที่เหมาะสม   ความมีเหตุผล   การช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรและสมานฉันท์   โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ   ความถนัด   และความสนใจของผู้เรียน   ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน   ได้แก่   การศึกษาวิเคราะห์   วางแผน   ปฏิบัติตามแผน   ประเมินและปรับปรุงการทำงาน   เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น   กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย
                                2.1   กิจกรรมลูกเสือ   เนตรนารี   ยุวกาชาด   ผู้บำเพ็ญประโยชน์   และนักศึกษาวิชาทหาร
                                2.2   กิจกรรมชุมนุม   ชมรม
                                ทั้งนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในข้อ  2.1   และ   2.2  

                3.   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
                                เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม   ชุมชน    และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร   เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ   ความดีงาม   ความเสียสละต่อสังคม   และการมีจิตสาธารณะ   เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
( กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 )
                                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551   ทั้ง  3  ลักษณะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน