...ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกกลุ่มกิจกรรพัฒนาผู้เรียน เพื่อการเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม...

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ วิธีการที่ หลากหลาย ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติคุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร

                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551  มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองงตามศักยภาพ   พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย   สติปัญญา   อารมณ์   และสังคม   เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม   จริยธรรม   มีระเบียบวินัย   ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม   สามารถจัดการตนเองได้   และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมั่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้   ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ   อันได้แก่   ความสามารถในการสื่อสาร   ความสามารถในการคิด   ความสามารถในการแก้ปัญหา   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   มีทักษะการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   อันได้แก่   รักชาติ   ศาสน์   กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียง   มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551   ประกอบด้วยกิจกรรม   3   ลักษณะ   ดังนี้

                1.   กิจกรรมแนะแนว
                                เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง   รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม   สามารถคิดตัดสินใจ   คิดแก้ปัญหา   กำหนดเป้าหมาย   วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน   และอาชีพ   สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม   นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน   ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน

                2.   กิจกรรมนักเรียน
                                เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย   ความเป็นผู้นำ   ผู้ตามที่ดี    ความรับงผิดชอบ   การทำงานร่วมกัน   การรู้จักแก้ปัญหา   การตัดสินใจที่เหมาะสม   ความมีเหตุผล   การช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรและสมานฉันท์   โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ   ความถนัด   และความสนใจของผู้เรียน   ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน   ได้แก่   การศึกษาวิเคราะห์   วางแผน   ปฏิบัติตามแผน   ประเมินและปรับปรุงการทำงาน   เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น   กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย
                                2.1   กิจกรรมลูกเสือ   เนตรนารี   ยุวกาชาด   ผู้บำเพ็ญประโยชน์   และนักศึกษาวิชาทหาร
                                2.2   กิจกรรมชุมนุม   ชมรม
                                ทั้งนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในข้อ  2.1   และ   2.2  

                3.   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
                                เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม   ชุมชน    และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร   เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ   ความดีงาม   ความเสียสละต่อสังคม   และการมีจิตสาธารณะ   เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
( กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 )
                                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551   ทั้ง  3  ลักษณะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น